โรงพยาบาลบ้านค่าย

 

EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB1.1 รายงานเสนอผุ้บริหาร

EB1.2 รายงานสรุปผลการวิเคราะห์

EB1.3 เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์


EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB2 1 คำสั่ง ข้อสั่งการ

EB2 2แนวทางการดำเนินงาน

EB2 คำสั่งปิด ปลดประกาศ001

EB2 หนังสือ สป ด่วนที่สุดที่ 0217 ว3001 ลงวันที่ 16 ต ค 2560

EB2 3.1 หนังสือแจ้งจัดสรรงบ

EB2 3.2 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

EB2 3.3 ภาพถ่ายประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

EB2 3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ001

EB2 หลักฐานชุดใบสำคัญการจ่าย วงเงินเกิน 100,000

EB2 หลักฐานชุดใบสำคัญการจ่าย วงเงินไม่เกิน 100,000

EB2 แบบขออนุญาตเผบแพร่วงเงินเกิน 100,000

EB2 แบบขออนุญาตเผบแพร่วงเงินไม่เกิน 100,000

EB2 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจวงเงินไม่เกิน 100,000

EB2 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจวงเงินเกิน 100,000


EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

1.1 วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป

1.2 วงเงินสูงสุด

2.1 ว.322

 

2.2 วงเงินต่ำกว่า 5,000 บาท


EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

4.1 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา

4.2 รายงาน


EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

1.ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและโครงการคัดกรองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคเรื้อรังในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา

2.ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและโครงการคัดกรองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคเรื้อรังในพื้นที่เทศบาลตำบทบ้านค่าย


EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

1.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน โครงการ


EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

1.หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน โครงการ


EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1) บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซด์หน่วยงาน

2) คำสั่งหรือข้อสั่งการ กลไก หรือระบบในการดำเนินงานให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเผ่านเว็บไซด์หน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

3) กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์หน่วยงาน

4) รายงานผลการติดตาม การดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2562

5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน และ Print Screen จากเว็บไซด์ของหน่วยงาน

 

6) Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซด์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นในระบบ MITAS


EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1) ข้อมูลพื้นฐาน

1.1ผู้บริหารของหน่วยงาน

1.2 นโยบายของผู้บริหาร

1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้

1.5  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยม MOPH

1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

1.7 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือ 2552

1.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

1.10 อินโฟกราฟฟิก คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1.11 จรรยาบรรณMOPH Code of Conduct

2) นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

3) แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

4)แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา ในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการบริการ และ
หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

6) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

7) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่่ผ่านมา

 

7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
   แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
   ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
   ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้าน
 การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูล
 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
  แบบสรุปการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1)

8) มาตรฐานหรือคู่มือการปฎิบัติงาน

มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

9) มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)

 

 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ(ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

1.แผนปฏิบัติการ CUP บ้านค่าย63

2.เอกสารขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นWebหน่วยงาน

EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา)

1.รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการเครื่อข่ายบริการสุขภาพ อำเภอบ้านค่ายปี 2562

2.เอกสารขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นWebหน่วยงาน

3.แบบสรุปรายงานการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ ปี 2562

EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

1.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนประจำปี 2563

2.อกสารขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นWebหน่วยงาน

3.สรุปแผน CPU รพ.บ้านค่ายปี 62

4.กำกับติดตามแผน

EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

1.บันทึกลงนามคำสั่ง

1.1ขออนุญาตเผยแพร่บนเวบไซต์

2.ประกาศแนวทางในการจัดทำคำมั่น

2.1พรบ.ระเบียบขรก.นร1012ทับว10

2.1.1นร1012ทับว20ปะหน้า

2.1.2นร1012ทับว20หลักเกณฑ์วิธีการประเมินเลื่อน

2.2ระเบียบ ก.คลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำ 2537

2.3ระเบียบพรกข้อ19ข้อ20ข้อ28(4)

3แนวทางจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง

4รายงานประชุมคบ18กย.62

5บันทึกแจ้งเวียน


EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

1บันทึกข้อความลงนามประกาศ

1.1ขออนุญาตเผยแพร่

2ประกาศดีเด่นดีมาก

3ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและดีมาก


EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

1บันทึกข้อความ ลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริการต่อสารณชล

2.ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

3.ภาพประกอบกิจกรรม

4.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Web หน่วยงาน


EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

1.ระเบียบข้อร้องเรียน

2.ช่องทางรับข้อร้องเรียน

3.คำสั่งร้องเรียนไกล่เกลี่ย 60

4.บันทึกสรุปผลข้อร้องเรียน 63

5.Flow ข้อร้องเรียน

6.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลขึ้นWebหน่วยงาน

EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง

2.คำสั่ง-ข้อสั่งการ

3.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

4.บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม

5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 

1.บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ

2.โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและดำเนินให้เจ้าหน้าที่

3.ภาพกิจกรรม

4.บันทึกข้อความรับทราบรายงานโครงการ(สรุปผลโครงการ)

5.แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านWebหน่วยงาน

EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

1.หนังสือแสดงหลักฐานการจัดประชุม เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

2.สรุปผลรายงานการประชุม

3.รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

4.หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการและปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน และ Print screen จากเว็บไซต์หน่วยงาน

6.Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นในระบบ MITAS

EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

1.หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุม เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

2.สรุปผลรายงานการประชุม

3.รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

4.หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์หน่วยงาน

6. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นในระบบ MITAS


EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

1.บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่เอกสารขึ้นWeb

2.แจ้งเวียนมาตราการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

3.รายงานผลการกำหนดมาจราการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

4.เอกสารขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลขึ้นWebหน่วยงาน

EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

1.หลักฐานการจัดประชุม/อบรม

2.รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม/อมรม

3.ภาพกิจกรรมการจัดประชุม/อบรม

4.หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ รายงานสรุปผลการจัดอบรม

5แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Web หน่วยงาน

EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

1.แผนปฏิบติการ ITA

2.หนังสืออเสนอผู้บริหาร เพื่อขอความเห็นชอบ

3.แบบฟอร์การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านWebหน่วยงาน

EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

1.แผน ITA (รายงานกำกับติดตาม/หนังสือเสนอผู้บริหาร)

2.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

3.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

4.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านWebหน่วยงาน


EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง

2.กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

3.หลักฐานการประชุมชี้แจง

4.หลักฐานการประชุมชี้แจง

5.บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบ้ติจนท.

6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน


EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้


1 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้งานห้องคลอด

2 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้งานคลินิกฝากครรภ์

3 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้งาน OSCC1

4 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้งาน OSCC2

5 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้งานอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน

6 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้แพทย์แผนไทย

7 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้งานห้องผ่าตัด

8 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้งานผู้ป่วยใน

9 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้งานผู้ป่วยนอก


รายงานผลการสำรวจเวชภัณฑ์ยา,เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์,วัสดุสำนักงานที่อยู่ในคลังย่อยของหน่วยงานโรงพยาบาลบ้านค่าย ระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2563


 
Online:  1
Visits:  268,713
Today:  26
PageView/Month:  3,308