โรงพยาบาลบ้านค่าย

 
49tjf49edf:tContent:ContentUID
edf40wrjww2tContent:Content_Data

รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(14 ม.ค. 63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(14ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(14ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาผูกผ้า จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(14ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาผูกผ้าจำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(14ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น จำนวน 1 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(14ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(14ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดึยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(14ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(14ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาต่ออายุเว็บไซต์ รพ.บ้านค่าย จำนวน 1 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(14ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการตรวจเช็คระบบโทรศัพท์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(14ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลิตภัฑ์สมุนไพร จำนวน 2 รายการโดวิธีเฉพาะเจาะจง(14ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(14ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(14ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(14.ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจรักษาแบะเป็รที่ปรึกษาในคลินิกจิตเวช จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(14ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาจัดบูธนิทรรศการสอนการตรวจเต้านม จำนวน 1 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(14ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาจัดบูธนิทรรการอาหารต้านมะเร็งจำนวน 1 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(14ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาจัดบูธนิทรรศการปัจจัยเสี่ยงและการป้องกันโรคมะเร็ง จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(14ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาจัดบูธนิทรรศการ ถาม-ตอบ ปัญหามะเร็งเต้านม จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(14ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาจัดบูธนิทรรศการรอบรู้เรื่องมะเร็งเต้านม จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(14ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(14ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(14ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขาติดผนังโทรทัศน์จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(14ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(14ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(14ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกซเรย์ทรวงอกผู้ต้องขังรายใหม่จำนวน 1 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(14ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพะาเจาะจง(14ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือน มกราคม 2563 จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(14ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อAmoxicillin 100 mg+Clavulanic 200mg Injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(14ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อCiprofloxacin 500 mg Tablet,Cinnarizine 25 mg Tablet และ Metronidazole 200 mg Tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(14ม.ค.63)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7ม.ค.63)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(7ม.ค.63))

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(7ม.ค.63)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(7ม.ค.63) )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(7ม.ค.63)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจักษุแพทย์อ่านจอประสาทตา พร้อมแปลผล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(7ม.ค.63)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(7ม.ค.63)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤษจิกายน 2562 จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(7ม.ค.63)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7ม.ค.63)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่าเครื่อวถ่ายเอกสาร ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7ม.ค.63)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาโรเนียวเอกสารและถ่ายเอกสาร จำนวน4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(7ม.ค.63)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจว(7ม.ค.63)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(7ม.ค.63)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(7ม.ค.63)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันปลอมเดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(7ม.ค.63)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทัตกรรม จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(7ม.ค.63)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(25ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน 6 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(25ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉาพะเจาะจง(25ธ.ค62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อBowie Dick Type Autoclave Test Pack 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(25ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ air hose for G30 1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(25ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(2ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(25ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(25ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(25ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สมุนไพรสด จำนวน 6 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(25ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(25ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Aluminium hydroxide 750mg/15ml+Magnesium hydroxide300 mg/15ml Oral suspension,240ml bottle โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Tolperison HCI50 mg Tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Calcium carbonate 1500 mg Tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Vero Rabies Vaccine 2.5lu/0.5ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(23ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สมุนไพรสด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฮพาะเจาะจง(20 ธ.ค. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(20ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(20ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งรางม่านพร้มอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งชุดผ้าม่านจีบพร้อมราง จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(20ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจสุขภาพพนักงาน โรงงานลูกชิ้นคุ้มหลวง ฟู๊ด จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(20ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชิื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(20ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน 5 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(20ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13ธ.ค.62)

 แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ pyridoxine Hydrochloride 50mg Tablet และ sodium shloride 300mg Tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ธ.ค. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Oral Rehydration Salt (ORS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ธ.ค. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Dextromethorphan Hydromide 15 mg Tablet และ Adenosine 6mg/2ml Injection (6 Amp/กล่อง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Dapsone 100 mg Tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13ะ.ค. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 0.9% Sodium chloride Injaction (NSS) 100ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(13 ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(13ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนขดลวดความร้อนตู้อบสายน้ำเกลือ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดช่วยหายใจชนิดบีบสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจสุขภาพพนักงาน จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อSimvastatin 20 mg Tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Amlodipine besylate 5 mg Tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Ipratropium Bromide 20 mcg+Fenoterol Hydrobromide 50 mcg inhaler โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ธ.ค. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Enalapril Maleate 20 mg Talet และ Spironolactone 25 mg Tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Ibuprofen 200mg Tablet และ Medroxyprogesterone acetate 150mg/3ml Injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Norfloxacin 200mg Tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาแก้ไอผสมมะขามป้อม 60 ซี.ซี. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( 9ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองซิปสีชาอ่อน ขนาด5*7 ซ.ม. และซองใสขนาด 9*13 ซ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Ipratropium bromide 0.5 mg + Fenoterol hydrobromide 1.25 mg solution for Nebulizer Z0.5 mg+ 1.25mgX/4ml(4ml)และ diltiazem HCI 120 mg Capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( 9ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันปลอม เดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 9ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ธ.ค.62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Simethicone 80 mg Tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(29 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อSterile Water lrrigation 100 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ย. 62 )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Multivitamin Tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Doxazosion 2 mg Tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 0.9% Sodium Chloride for irrigation 100 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลอรีนน้ำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ย. 62) 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(29 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ย. 62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ BMS-HOPSxP Activation จำนวน 1 รายการ โดยวิผธีเฉพาะเจาะจง ( 26 พ.ย. 62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดีก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ย. 62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ย. 62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบอบแก๊ส จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจะาจง (26 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สมุนไพรสด จำนวน 6 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง( 20 พ.ย. 62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์บัตรคิวตรวจโรคทั่วไปและบัตรคิวอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะเจง (20 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเอ็กซเรย์ปอดนักเรียนโรงเรียนบ้านค่าย ระบบดิจิตอล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชระการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเอ็กเรย์ปอดนักเรียนโรงเรียนบ้านค่าย ระบบดิจิตอล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉาพะเจาะจง (20 พ.ย. 62)

 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโรเนียวเอกสาร,ถ่ายเอกสารและเย็บเล่มจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(20 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( 20 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดึเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดึเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน ตุลาคม 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 0พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดนวิธีเฉพาะเจาะจง (20 พ.ย. 62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Hydralazine hydrochloride 25 mg Tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อAllopurinol 100 mg Tablet โดยวิธีเฉาพะเจาะจง (20 พ.ย.62)

 ประกาศผู้ชระการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน 2 รายการ โดนวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ย. 62 )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Salmeterol xinafoate + Fluticasone propionate MDI (25+125)mcg/dose โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ย. 62)

 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน  1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษวัดค่า pH Indicator Strips 0-14 จำนวน 1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสาย PE 3/8" จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจรักษาและเป็นที่ปรึกษาในคลินิกจิตเวช จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พ.ย. 62 )

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธรเฉพาะเจาะจง (11 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ิอวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพศจิกายน 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 พ.ย 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 พ.ย. 62)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม เดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาสติ๊กเกอร์ฝ้าลายมรกต จำนวน 1 รายการ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกันยายน 2562 จำนวน 1 ราบยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราาคา จัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง จำนวน 1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 1 รายการ โดยววิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานข้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือนกันนายน 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการซ้อมแผน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไขพาราฟิน จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Metformin 500 mg Tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโรเนียวเอกสารและถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องเติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมจอโปรเจ็คเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเแพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Antivenom Neurotoxin(เฉพาะกิจ)และ Amtivenom Haematotoxin(เฉพาะกิจ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม เตือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 ราพาะเจาะจงยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสอบเทียบ Micro Pipette l ch (3Point) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถยกพาเลท จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบรรจุผงเคมีดับเพลิง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์คู่มือเบาหวาน ความดัน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักผู้ใหญ่แบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาตรวจสุขภาพข้าราชการทัณฑสถานเรือนจำกลางระยอง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Intresite Gel 25 g โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองพลาสติกมีซิป สีใส ขนาด 13*20 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องดับเพลิง ชนิด Co2 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ตรวจน้ำบริโภค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเแพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชระการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Simvastatin 20 mg Tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอ็กซเรย์ปอดผู้ต้องขังรายใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนรางผ้าม่าน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องอบผ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ตรวจประเมินพื้นที่ 5 ส. ใน รพ.สต.,สสอ.และโรงพยาบาล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนกันยายน 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกันยายน 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโรเนียวเอกสารและถ่ายเอกสารจำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองพิมพ์สีเขียว รพ.สต.เครือข่ายรพ.บ้านค่าย ขนาด 9*13 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจะจง

ประกาศผู้ชระการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม เดือน กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงชุดแมนิโฟว์ออกซิเจน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุทัตนกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุทัตนกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุทัตนกรรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อSalbutamol Inhaler 100 mcg/dose โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองซิปใส ขนาด 21*30 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาโรเนียวเอกสารและถ่ายเอกสาร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมากล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจตา,เครื่องวัดสายตาและเครื่องวัดความยาวลูกตา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อล้อรถเข็น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องนึ่งไฟฟ้าสูญญากาศ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนชุดโอริง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาโดยสาร(รถตู้) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอรารา จ้างเหมาเอ็กซเรย์ปอดผู้ต้องขังรายใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอ็กซเรย์ปอดผู้ต้องขังรายใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดัยโลหิตอัตโนมัติแบบดิจิตอล จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 ส.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (9 ส.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (9 ส.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 30 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (9 ส.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (7 ส.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (7 ส.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (7 ส.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 3 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (7 ส.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 7 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (1 ส.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (31 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (31 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (31 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม เดือน สิงหาคม 2562 โดยเฉพาะเจาะจง (31 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 4 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (31 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมรายงานศูนย์พึ่งได้ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (31 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 0.9% Sodium Chloride Injection 1000 ml และ Norepinephrine Bitartratr 4 mg/4ml Injection โดยเฉพาะเจาะจง (30 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อขวดสีชา จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (30 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (26 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (26 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ NONWOVEN BLUE จำนวน 2 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (26 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (26 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (26 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (25 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์สมุดคู่มือประจำผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (25 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (25 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (25 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (24 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Syring insulino 0.5 ml จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (24 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (24 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (24 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไซริงจ์ จำนวน 2 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (24 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือ จำนวน 4 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (24 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 7 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (24 ก.ค.2562)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 6 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (24 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (24 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยเฉพาวิธีเจาะจง (24 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาวิธีเจาะจง (24 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยเฉพาวิธีเจาะจง (19 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาวิธีเจาะจง (19 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้ Rack ติดผนัง จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (19 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน 7 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (19 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 18 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (19 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาวิธีเจาะจง (19 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยเฉพาวิธีเจาะจง (19 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาวิธีเจาะจง (18 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยเฉพาวิธีเจาะจง (18 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาวิธีเจาะจง (18 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งชุดสแกนนิ้วมือและคีย์การ์ดประตูห้องอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน จำนวน 2 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (18 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอ่านภาพถ่ายจอประสาทตาพร้อมแปลผล จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (18 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (18 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน 7 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (15 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (15 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (15 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ urine bag ผู้ใหญ่ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (15 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (15 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (12 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (12 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (12 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยา LDL จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (12 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (12 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (12 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 65 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (11 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 12 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (9 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (9 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (9 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจรักษาและเป็นที่ปรึกษาในคลินิกจิตเวช จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (9 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (9 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (9 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (2 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 8 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (2 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 28 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (2 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม เดือนกรกฏาคม 2562 โดยเฉพาะเจาะจง (2 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ 3 ภาษา จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (2 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเอกสารและเย็บเล่ม จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (1 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยเฉพาวิธีเจาะจง (1 ก.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาวิธีเจาะจง (28 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อควัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (28 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อควัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (28 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (28 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมิถุยน 2562 จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (28 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนมิถุยน 2562 จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (28 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Intrasite Gel 25 g โดยเฉพาะเจาะจง (26 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 16 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (26 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอ็กซเรย์ปอดผู้ต้องขังรายใหม่ ประจำเดือนมิถุยน 2562 จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (26 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงพลาสติกหูหิ้ว ขนาด 5x12 นิ้ว โดยเฉพาะเจาะจง (25 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 14 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (25 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (21 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 18 รายการ (21 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมยานภาหนะและขนส่ง จำนวน 7 รายการ (21 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมยานภาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ (21 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมยานภาหนะและขนส่ง จำนวน 7 รายการ (21 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ (21 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (21 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Clindamycin 600 mg/4 ml Injection,Vial โดยเฉพาวิธีเจาะจง (19 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 3 รายการ โดยเฉพาวิธีเจาะจง (19 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 6 รายการ โดยเฉพาวิธีเจาะจง (19 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาวิธีเจาะจง (19 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเรื่อง จำนวน 4 รายการ โดยเฉพาวิธีเจาะจง (17 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยเฉพาวิธีเจาะจง (17 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้องเหมาถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน 4 รายการ โดยเฉพาวิธีเจาะจง (17 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยเฉพาวิธีเจาะจง (17 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยเฉพาวิธีเจาะจง (14 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยเฉพาวิธีเจาะจง (14 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาวิธีเจาะจง (14 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาระบบฝอกอากาศห้องแยกโรค จำนวน 3 รายการ โดยเฉพาวิธีเจาะจง (13 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาวิธีเจาะจง (13 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยเฉพาวิธีเจาะจง (13 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาวิธีเจาะจง (13 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาวิธีเจาะจง (12 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ โดยเฉพาวิธีเจาะจง (12 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาวิธีเจาะจง (12 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาวิธีเจาะจง (11 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาวิธีเจาะจง (11 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ โดยเฉพาวิธีเจาะจง (11 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเครื่องคำนวนแบบลูกกลิ้งหมึกแสดงตะวเลย 12 หลัก จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาวิธีเจาะจง (11 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ โดยเฉพาวิธีเจาะจง (11 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (10 มิ.ย.2562)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยเฉพาะเจอะจง (10 มิ.ย.2562)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยเฉพาะเจอะจง (10 มิ.ย.2562)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยเฉพาะเจอะจง (10 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 18 รายการ โดยเฉพาะเจอะจง (10 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (10 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 3 รายการ โดยเฉพาวิธีเจาะจง (10 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 9 รายการ โดยเฉพาวิธีเจาะจง (10 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยเฉพาวิธีเจาะจง (10 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาวิธีเจาะจง (10 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวีสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาวิธีเจาะจง (7 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 2 รายการ โดยเฉพาวิธีเจาะจง (7 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยเฉพาวิธีเจาะจง (7 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 21 รายการ โดยเฉพาวิธีเจาะจง (7 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 10 รายการ โดยเฉพาวิธีเจาะจง (5 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม เดือน มิถุนายน 2562 โดยเฉพาวิธีเจาะจง (4 มิ.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดินมิถุนายน 2562 จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาวิธีเจาะจง (31 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาวิธีเจาะจง (30 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาวิธีเจาะจง (30 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาวิธีเจาะจง (30 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยเฉพาวิธีเจาะจง (29 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ โดยเฉพาวิธีเจาะจง (29 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยเฉพาวิธีเจาะจง (29 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 21 รายการ (28 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 23 รายการ (24 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ (24 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Rabies Vaccine Injection 2.5 IU/0.5 ml,Vial โดยเฉพาะเจาะจง (24 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองพลาสติกมี ซิปสีชาใส ขนาด 9x13 ซม. และซองพลาสติกมีซิปสีใส ขนาด 9x13 ซม. โดยเฉพาะเจาะจง (24 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 19 รายการ (24 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมพาหนะและขนส่ง จำนวน 10 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง (24 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง (24 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง (24 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์แบบบันทึกสภาวะโรคฟันผุ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง (24 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอ็กซเรย์ปอดผู้ต้องขังรายใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง (24 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง (24 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสคร์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (21 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (21 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 13 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (21 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 13 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (21 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Sticker Direct Thermal Prepack พิมพ์ขอบสีเขียว 1 ชุดมี 6 ดวง เล็ก 1000 ชุด/ม้วน (21 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Intrasite Gel 25 g โดยเฉพาะเจาะจง (21 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 14 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (21 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทัตกรรม จำนวน 2 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (17 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทัตกรรม จำนวน 2 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (17 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทัตกรรม จำนวน 3 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (17 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทัตกรรม จำนวน 2 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (17 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (17 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์ม้วนเปล่า จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (17 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (17 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจและตรวจคัดกรอง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์ อัมพาด ตามแบบฟอร์ม จำนวน 1 รายการ (15 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสัมภาษณ์และให้ความรู้ตามแบบสอบถามการตรวจเต้านมด้วยตนเอง จำนวน 1 รายการ (15 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจและตรวจคัดกรอง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์ อัมพาด ตามแบบฟอร์ม จำนวน 1 รายการ (15 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอ่านภาพถ่ายจอประสาทตาพร้อมแปลผล จำนวน 1 รายการ (15 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ (15 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดกล้องวงจรปิด จำนวน 4 รายการ (15 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสอบเทียบตู้ปราศจากเชื้อ จำนวน 1 รายการ (15 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ (10 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ จำนวน 2 รายการ (10 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ (8 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (7 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ จำนวน 1 รายการ (7 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องกรองน้ำ จำนวน 2 รายการ (7 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดป้องกันสารเคมี จำนวน 4 รายการ (7 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม เดือน พฤษภาคม 2562 จำนวน 1 รายการ (3 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 17 รายการ (3 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ (3 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ (3 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 11 รายการ (3 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (2 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 55 รายการ (2 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม เดือน พฤษภาคม 2562 จำนวน 1 รายการ (1 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 1 รายการ (1 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 1 รายการ (1 พ.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถพร้อมอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับรถพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 เม.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 เม.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอ็กซเรย์ปอดผู้ต้องขังรายใหม่ ประจำดือนเมษายน 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 เม.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 เม.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 เม.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 เม.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 เม.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดให้น้ำเกลือ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกระเป๋าห้องพิเศษ จำนวน 500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 เม.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 เม.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 เม.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 เม.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 เม.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 เม.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 เม.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คระบบโทรศัพย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 เม.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Sticker direct thermal ขนาด 8.5x6 cm ดวงเปล่า 1000 ดวง/ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 เม.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 เม.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม เดือนเมษายน 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 เม.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน 1 รายการ (3 เม.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 เม.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 เม.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 เม.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่อง Infusion pump จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 เม.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Blood glucose test strip จำนวน 105 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 เม.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Bowie dick จำนวน 100 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 เม.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Syring insulineu 100 30g 0.5ml จำนวน 200 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 เม.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 เม.ย.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนเมษายน 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนเมษายน 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจคลอรีน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลอรีนน้ำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลอรีนน้ำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแผ่นกรองอากาศห้องผ่าตัด 2 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอ็กซเรย์ปอดผู้ต้องขังรายใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสซ่อมเครื่องนึ่งไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผงควบคุมระบบลิฟต์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเพชรสังฆาต แคปซูล จำนวน 50x100 cap จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Nortriptyline 10 mg tablet จำนวน 10x1,000 tab จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์บัตรคิวความดันโลหิตสูง,เบาหวานและไตวาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจนเหลวที่ใช้ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยางอนามัย ขนาด 52 ซม. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ NON WOVEN BLUE จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจ CBC จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะชนิดหยด (กัญชา) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแถบตรวจน้ำตาลกลูโคดอกเตอร์ออโต้ 2x25 กรัม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชุดนิทรรศการ บำบัดเสพติด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชุดนิทรรศการ บำบัดเสพติด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Haloperidol 0.5 MG จำนวน 5x1,000 Tab จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มี.ค.2562) 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Sertaline Tab 50 MG จำนวน 70x30 Tab จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มี.ค.2562) 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Urea cream 35 MG จำนวน 120 Tube จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มี.ค.2562) 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Domperidone suspension จำนวน 600x30 ML  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มี.ค.2562) 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Charcoal power 5 GM X 25'S จำนวน 5x25 Bag จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มี.ค.2562) 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Chlorhexidine acetate paraffin gauze 0.5% จำนวน 10 Box จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มี.ค.2562) 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Triamcinolone cream 0.02% 5 GM 0.5% จำนวน 192 Tube และ Carbamazepine 200 MG จำนวน 3x500 Tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มี.ค.2562) 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Dextromethorphan Tab 15 MG จำนวน 10x1,000 Tab จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Haemoroidal rectal suppos tabx 10's จำนวน 100 Box จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มี.ค.2562) 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Sodium chloride tab 300 MG จำนวน 15x250 Tab จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ชาชงกระเจี๊ยบ 2.5 กรัม/ซอง จำนวน 40 pack โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เบญจกุล 500 กรัม จำนวน 30 bott โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Diclofenac inj 75 mg in 3 ml จำนวน 800 amp จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Metoclopramide tab 10 mg จำนวน 8x500 tab จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มี.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม เดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Dicyclomine HCL Tablet 10 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Steptokinase 1.5 MIU for Injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Aluminium Hydroxide 750 mg + Magnesium Hydroxide 300 mg Suspension 250 ml และ Sodium chloride Tablet 300 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Sticker Direct Thermal ขนาด 8.5*6 cm. พืมพ์ 2 สี 1000 ดวง/ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองพลาสติกมีซิป สีใส ขนาด 15*23 ซม. และ ซองพลาสติกมีซิป สีใสขนาด 13*20 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Equine antirabies immunoglobulin 1000 I.U. , 5 ml และ Human Tetanus Immunoglobulin 250 IU/1 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับลดอันตรายจาการใช้ยาเสพติด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาพิมพ์บัตรคิวตรวจโรคทั่วไปและบัตรคิวอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำคู่มือและแนวทางปฏิบัติงาน OSCC จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเหมาถ่ายเอกสารและเย็บเล่มคู่มือการดูแลตนเองของผู้ป่วยและญาติหลังการบำบัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเหมาถ่ายเอกสารและเย็บเล่มคู่มือการติดตามเพื่อป้องกันการกลับไปเสพซ้ำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเหมาถ่ายเอกสารและเย็บเล่มแบบนัดหมายบำบัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเหมาถ่ายเอกสารและเย็บเล่มแบบประวัติคัดกรองเข้ารับการบำบัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโรเนียวเอกสาร,ถ่ายเอกสารและเย็บเล่ม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขมิ้นชัน แคปซูล,เถาวัลย์เปรียง แคปซูล และยาหอมมวโกฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาแคปซูลสหัศธารา 500 มก. ,100 แคปซูล และยาแก้ไอผสมมะขามป้อม 60 ซี.ซี. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Ferrous fumarate Tablet 200 mg Clotrimazole Vagina Tablet 100 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Aspirin Enteric coated Tablet 81 mg และ Chiorhexidine Gluconate 0.12% Mouthwash 180 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ KETAMINE INJ 0.5 G IN 10 ML จำนวน 10 VIAL จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ PSEUDOEPHEDRINE HCL TAB 60 MG จำนวน 5x1,000 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ CIPROFLOXACIN TAB 500 MG จำนวน 30x100 TAB และ SALBUTAMOL TAB 2 MG จำนวน 10x1,000 TAB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ LORAZEPAM TABLET 1 MG จำนวน 15x1,000 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ PERPHENAZINE TABLET 8 MG จำนวน 10x500 TAB จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สหัสธารา 100's/tab จำนวน 20x100 TAB จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ TRAMADOL INJ. 100MG/2ML จำนวน 100 AMP. และ GENTAMICIN INJ. 80 MG IN 2 ML จำนวน 50 AMP และ DIMENHYDRINATE INJ 50 MG IN 1ML จำนวน 400 AMP และ TRIAMCINOLONE ACETONIDE INJ 40 MG จำนวน 30 AMP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเพชรสังฆาต แคปซูล จำนวน 40x100 CAP จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ TRAZODONE TAB 50 MG จำนวน 5x500 TAB จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ HYDROCORTISONE INJ. จำนวน 50 VIAL จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ POLYMYCIN B+NEOMYCIN+GRAMICIDIN EYE DROPS จำนวน 120 BOTT และ CHLORAMPHENICOL EAR DROPS 1% IN 10 ML จำนวน 24 BOT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ HYDROXYZINE TAB 10 MG จำนวน 30x1,000 TAB จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ POTASSIUM CHLORIDE SYR 10% จำนวน 50 BOTT. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ CHLORPHENIRAMINE TAB 4 MG จำนวน 50x1,000 TAB จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอ็กเรซ์ปอดผู้ต้องขังรายใหม่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ NST ยี่ห้อ SONICAID จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษพิมพ์ ultrasound จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Bowie Dick Type Autoclave Test Pack จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแฟ้มประวัติคนไข้ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ลมสแตนเลสปรับระดับได้ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ลมมีล้อ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากั้นห้องกระจกประตูบานคู่อลูมิเนียม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาพิมพ์นามบัตรและพิมพ์แผนพับ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ฉลากยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Special Mouth Wash 750 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Norethisterone Tablet 5 mg, 100 s' โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Isosorbide dinitrate Sublingual Tablet 5 mg, 500 s' โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Lpratroplum Bromide 0.5 mg/4 ml + Fenoterol HBr 1.25 mg/4 ml Nebulizer 4 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Amoxicillin trihydrate 875 mg + Clavulanatr potassium 125 mg Tablet, 100 s และ Simethicone chewable Tablet 80 mg, 500 s' โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Betahistine Mesilate Tablet 6 mg และ Doxazosin mesylate Tablet 2  mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Acetylcysteine Powder 200 mg, 5 g โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Medroxyprogesterone Actonid injection 150 mg/3 ml, Vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Tolperisone HCL 50 mg Tablet,1000s และ Hydralazine HCL 25 mg Tablet, 500 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองพลาสติกมีซิป สีใส ขนาด 13*20 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร 500 มก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Clindamycin Phosphate 600 mg/4 ml Injection , Vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ไฟตรวจสายตา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และลงบันทึกข้อมูลการคัดกรอง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องฉายแสง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ก.พ.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม เดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กพร้อมวัดส่วนสูง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอ็กซเรย์ปอดผู้ต้องขังรายใหม่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Equine antirabies immunoglobulin 1000 I.U. ,5 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Dicloxacillin Dry Syrup 62.50 mg/5 ml ,60 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Nortriptyline 10 mg Tablet 1000 s  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Chlorhexidine Gluconate Scrub 4%, 500 ml  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Lidocaine 2% + Epinephrine in cartridge 1.8 ml ,50 cartridge โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติและวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดชีพจรและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด แบบพกพาเคลื่อนที่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 0.9% Sodium Chloride for Irrigation 1000 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Batahistine Mesilate 6 mg table, 500 s และ Methimazole 5 mg table, 500 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 0.9% Sodium Chloride for Irrigation 1000 ml และ Sterile Water for Irrigation 1000 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Domperidone Maleate 10 mg Tablet, 500 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติกเกอร์ยาน้ำ ขาวด้าน พิมพ์ 1 สี(เขียว) ขนาด 80*80 มม. ม 500 ดวง/แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Haemoroidal Rectal Suppositories Tablet , 10 s' โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Sodium Phosphates Enema 133 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Podophyllin Paint 25% , 15 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Dopamine Hydrochloride Injection 250/10 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Sodium bicarbonate 300 mg,1000 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจหู ตา จมูก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับได้ไฮดรอลิค แบบ X-ray ได้ทั้งตัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเอกซเรย์ปอดผู้ต้องขังเรือนจำกลางจังหวัดระยอง ระบบดิจิตอล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียล ขนาด 2 ประตู (ความจุ 800 ลิตร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพย์เคลื่อนที่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ CBC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ stream strip class 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมกราคม 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ม.ค.2562)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม เดือนมกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนมกราคม 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Potassium Chloride Syrup 500 mg/5 ml , 250 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Silver Sulfadiazine 1% Cream 25 g โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Oxytocin 10 I.U./ml Injection , Ampule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Metoclopramide HCL 10 mg Tablet 1,000 s c]t Polygeline Infusion 35 mg/1,000 ml , 500 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Norepinephrine bitartrate 4 mg / 4 ml Injecction , Ampule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Dexamethasone Phosphate 4 mg/ml Injection ,Ampule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Mupirocin Ointment 2% in 5 g โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองซิปสีชาอ่อน ขนาด 9 ซม. ยาว 13 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชาชงหญ้าดอกขาว 2 กรับ/ซอง , 10 ซอง/ห่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Antazoline HCL 0.5 mg + Tetrahydrozoline HCL 0.4 mg Eye Drops โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Meropenem injection 1 g , Vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ธ.ค.2561)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Polymyxin B sulphate + Neomycin sulphate + Gramicidin Eye Drops โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Simethicone chewable Tablet 80 mg 500 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Omeprazole Capsule 20 mg , 100 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Dimenhydrinate Table 50 mg , 1000 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Calcium carbonate Tablet 1500 mg , 500 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา HBsAg 50 test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ conform 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจ HIV (25 test) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ syring insulin 100 unit ขนาด 0.5 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการวัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการวัสดุการแพทย์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ชนิดสอดแขน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องเอ็กซเรย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Equine antirabies immunoglobulin 1,000 I.U./5 ml Injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Budesonide Inhalation 200 mcg/does โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Vero Rabies Vaccine 2.5 IU / Does 0.5 ml Vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ธ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม เดือนธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Chlorpheniramine Maleate 4 mg Tablet 1000 s และ Clotrimazole Cream 1% 5 g โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Glipizide 5 mg Tablet 500 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Nicardipine Hydrochloride 10 mg/10 ml injection , Ampule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Paracetamol Suspension 250 mg/5 ml , 60 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Metronidazole 200 mg Tablet , 1000 s และ Hydroxyzine HCI 10 mg Table 1000 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Ampicillin sodium 1 g Injection Vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Acyclovir 400 mg Tablet 70 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Triamcinolone acetonide 0.1% Lotion 30 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ย.2561)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Budesonide lnhation 200 mcg/does โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ย.2561)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Propylthiouracil 50 mg Tablet 1000 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Acyclovir cream 3 g โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Dexamethasone Phosphatr 0.1% + Neomycin Sulfate 0.5% Eye - Ear Drops / 4 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Domperidone 1 mg/ml Suspension 30 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Trazodone HCI 50 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นสำหรับงานธนาคาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบรรจุผงเคมีดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนท่อน้ำโรงสูบ 2 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลอรีน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบรรจุผงเคมีดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาปักผ้าขนหนู จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัติโนมัติ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาทางการแพย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาทางการแพย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมประตูเครื่องนึ่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริหาร BMS-HOSxP Activation จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Sodium hypochlorite Power, 50 g โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Sodium Valproate 500 mg. Tablete 30 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Salbutamol MDI Metered dose inhaler 100 mcg/dose โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Oral Rehydration Salt (ORS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Equine antirabies immunoglobulin 1000 L.U. lnjection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษพิมพ์ผลการตรวจทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจนเหลว 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา ครีมพญายอ 5 กรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Ipratropium bromide 0.02 mg + Fenoterol hydrobromide 0.05 mg Inhaler โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Diethylcarbamazine citrate 300 mg, Tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Sodium bicarbonate 3.75 g/50 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Sodium chloride 3%, 500 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา chlorhexidine solution 5%, 5000 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Vitamin B complex Tablrt ,1000 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Griseofulvin 500 mg. Tablrt ,250 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดินพฤศจิกายน 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 พ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไพลจีซาล ครีม 15 กรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ต.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาน้ำแก้ไอผสมมะขามป้อม 60 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ต.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Metformin 500 mg Tablet, 500 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ต.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ต.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Enalapril 5 mg tablet,1000 เม็ด และ Enalapril 20 mg, 1000 เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ต.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Guaifenesin oral solution 100 mg/5 ml, 60 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ต.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Guaifenesin oral solution 100 mg/5 ml, 60 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ต.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Simvastatin 20 mg tablet 1000 เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ต.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Clindamycin 600 mg/ 4 ml injection,vial  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ต.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 0.9% Sodium chloride 5 ml, Amps โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ต.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา ยาธาตุอบเชย 120 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ต.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Ergotamine tartrate tablet 1 mg, 250 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ต.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Digoxin tablet 0.25 mg, 1000 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ต.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Ciprofloxacin tablet 500 mg, 100 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ต.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Charcoal Powder 5 g, 25 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ต.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Podophyllin Paint 25% , 15 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ต.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ต.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ต.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ต.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม เดือนพฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ต.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมเครื่องวัดความดันชนิดสอดแขน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ต.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ต.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ต.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ต.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ต.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ต.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ต.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ต.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ต.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ต.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ต.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Benzyl Benzoate Lotion 25%,60 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ต.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Clonazepam 1 mg table 500 เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ต.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Polymycin B+Neomycin Sulfate+Gramicidin 5 ml eye drop โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ต.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ต.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจนทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ต.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ต.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ต.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงสมาชิกโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (THIP) ของโรงพยาบาลระดับ รพช.(F2) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ต.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ต.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์บัตรคิวรับยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ต.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ต.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ต.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ต.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ต.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ต.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนตุลาคม 2561 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ต.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนตุลาคม 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ต.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนตุลาคม 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ต.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Acetylcysteine 100 mg/ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Tramadol HCL 50 mg tablets, 10*10 s' โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Propylthiouracil 50 mg tablets, 50*10 s' โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(17 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ streptokinase 1.5 mu injection,vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(17 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ipratropium 0.5 mg+fenoterol 1.25 mg solution nebulizer,4 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย.2561)                                            ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ nicardipine 10 mg/10 ml injection,ampul โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย.2561)                     

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Phenyltoin 100 mg capsul,100 tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ D-5-N/3 infusion injection,500 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย.2561) 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Metoclopramide HCL 10 mg injection และ Domperidone 1 mg/5 ml suspension,30 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Bisacodyl 5 mg capsul, 1,000 tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Lidocain 1%+Epi injection, 50 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย.2561)  

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Roxithomycin 150 mg tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Rabies lmmunoglobulin 1000 iu. injection,5 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย.2561)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Diphtheria and tetanus vaccine adsorbed adsorbed aduits and adolescents,10 dose โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย.2561)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Paracetamol 500 mg tablets และ Metformin HCL 500 mg tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย.2561)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Pioglitazone HCL 15 mg tablets,100 tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย.2561)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ colchicine 0.6 mg tablets,500 tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย.2561)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ fluticasone 250 mcg/1 dose + salmeterol 50 mcg/1 dose inhalation powder,60 dose inhalation และ fiuticasone 125 mcg/1 does + salmeterol 25 mcg/1 dose pressurised inhalation, suspension, 120 dose actuation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย.2561)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(13 ก.ย.2561)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ dicyclomine HCL 10 mg tablets, 1,000 tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัติโนมัติ (CBC) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแถบตรวจน้ำตาลในเลือด (Gluco test Strip) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลพริก 25 กรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(10 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Enarapril 20 mg tablets,1,000 tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(10 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(10 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Clobetasol propionate 0.05% cream,5 gm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(10 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Meloxicam 7.5 mg tablets,100 s' โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(10 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจวิเคราะห์หาสารเร่งเนื้อแดงในเนื้อสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(10 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(10 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Sodium chloride 0.9% solution for injection ,100 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(10 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Tramadol HCL 100 mg/2 ml injection,ampul โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(10 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา การ์ซีดีน 30 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(10 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Paracetamol 250 mg/5 ml suspension,60 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(10 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่อ Nortriptyline 10 mg HCL tablets,1,000 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(10 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Sodium bicarb injection 7.5%,50 ml โดยวิธิบ่ายเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Ethambutol HCL 500 mg tablets,500 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Ethambutol HCL 25 mg tablets, 1,000 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Methyldopa 250 mg tablets,500 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Pyridoxine HCL 25 mg tablets, 1,000 sร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Vitamin B complex tablets, 1,000 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์สมุดคู่มือประจำตัวผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าปูที่นอนและสิ่งทอที่ใช้ในโรงพยาบาล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองซิปพิมพ์ ขนาด 21 ซม. ยาว 30 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Gemfibrozil 600 mg tablets 100 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Paracetamol 500 mg tablets 1,000 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Omeprazole 40 mg injection,vial และ sterile gel 4 gm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Norethisterone 5 mg tablets 10*10 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Ranitidine HCL 50 mg/2 ml injection ampul โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Amoxicillin trihydrate 250 mg/5 ml drysyrup 60 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Povidine lodine solution 450 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Sodium Chloride 0.9% lrrigation 100 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Tetracaine HCL 0.5% 15 ml และ Mydriacyl 1 % 1 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Antazoline + Tetrahydrozoline solution 0.5 mg + 0.4 mg 10 ml และ Phenylephrine HCL solution 10% in 5 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา DEX-OPH (Dexa+Neo.eye dr 0.4 ml และ Chloramphenicol eye drop 0.5% in 5 ml) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Prvidine iodine 0.75 gm Scrub 450 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Opthalmic Balanced salt Solution 500 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ eftazidime 1 gm injection,10 vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Tolperisone HCL 50 mg tablets 1,000 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Meropenem 1 gm injection, vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 0.9% Sodium Chloride Irrigation 1,000 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lpratropiun 0.5 mg+fenoterol 1.25 mg solution nebulizer,4 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Domperidone Maleate 10 mg tablets 500 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพลาสติกมีซิป สีใส ขนาด 13 ซม. ยาว 20 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Erythromycine syrup 125 mg/5 ml 60 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Clobetasol propionate 0.05 gm 5 gm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา D-5-w,500 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยาเพชรสังฆาต 500 มก. 10*10 แคปซูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Diltiazem hydrochloride 120 mg SR capsules 60 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Equine antirabies immunoglobulin 1,000 I.U. 5 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ส.ค.2561)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Diphtherian and Tetanus Vaccin injection,5 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเคาเตอร์ ปิดผิวเมลามีน หน้าท๊อปแกรนิต จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติกเกอร์ยาไดเร็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Sodium Chloride 0.9% injection,1000 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lbuprofen 200 mg tablets,500 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่องมือแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจนทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ส.ค.2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ส.ค.2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ส.ค.2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ส.ค.2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ส.ค.2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแผ่นกรองอากาศห้องผ่าตัด 1 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกระดาษต่อเนื่อง กระดาษเคมี 2 ชั้น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Water for injection,10 ml/ampul โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Norfloxacin 200 mg tablets,500 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Simvastatin 20 mg tablets, 1,000 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ sulfamethoxazole 400 mg+trimethoprim 80 mg tablets,500 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Rabies lmmunoglobulin 200 iu/1 ml injection,5 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Benzyl Benzoate lotion 25%,60 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Paracetamoie 500 mg tablets,1000 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Antazoline 0.5 mg+Tetrahydrozoline HCL 0.5 mg eyedrop,10 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนสิงหาคม 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Lidocaine hydrochloride+epi 2% injection,50 cartridge โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Calcium carbonate 1500 mg tablets,500 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ค.2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Ibuprofen 200 mg tablets,500 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Metformin HCL 500 mg tablets,5010 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าดิบสำหรับห่อลูกประคบ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Syringe lnsulin 100 unit จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแกนนำด้านสุขภาพ สำรวจและตรวจคัดกรองผู้สูงอายุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์ส่งตัวผู้ป่วยเพื่อไปรักษาต่อ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Nicardipine HCL 10 mg/10 ml injection,amp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Dicyclomin HCL 10 mg tablets,1,000 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ D-5-S/3,500 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Glipizide 5 mg tablets,500 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Enarapril 5 mg tablets,1,000 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lparatopium 0.02 mg+Fenoterol 0.05 mg inhaler โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lntrasite gel 25 gm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองพาสติกมีซิป สีใส ขนาด 13+25 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Streptokiase 1.5 MIU injection,vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารขนาด A4 หน้าเดียว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถขนขยะติดเชื้อ จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Sodium Vaproate 500 mg tablets,30 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Salbutamol MDI metered dose inhaler 0.1 mg/dose โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Enarapril 20 mg tablets,1000 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Acethylcysteine 200 mg powder,5 gm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Sodium chloride sterile solution 0.9%,500 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Simethicone 80 mg tablets,500 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Loratadine 10 mg tablets,500 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาแก้ไอมะขามป้อม 60 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอลรีนน้ำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรสารและเครื่องสแกนเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องนึ่งไอน้ำ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสต์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องทดสอบค่าคลอรีน ตรวจน้ำบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ตรวจน้ำบริโภค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Acyclovir 400 mg tablets,55 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเพชรสังฆาต แคปซูล,100 แคปซูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Clindamycin 300 mg capsul,100 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Ceftriaxone 1 gm injection,vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ ประจำเดือนกรกฏาคม 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจทางห้องปฎิบัติการ ประจำเดือนกรกฏาคม 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกรกฏาคม 2561 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม เดือน กรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมรายงานศูนย์พึ่งได้ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจนเหลวที่ใช้ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมแบบคัดกรองเพื่อสนันการเลี้ยงดูเด็กมาตรฐานชั้นต่ำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถพยาบาลเคลือบสารจุรชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มน้ำไดโวร์ดูดน้ำเสีย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล้อเตียงนอนผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงแลพหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Potassium chloride 500 mg syrup,240 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Colchicine 0.6 mg tablets,500 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Aluminum and magnesia,240 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวืทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวืทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวืทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวืทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเฝือกดามกระดูกสะโพก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Rabies lmmunoglobulin 1000 iu injection,5 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Rabies Vaccine injection,0.5 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Clotrimazole cream 1%,5 gm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Ranitidine HCL 150 mg tablets,500 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Dimenhydrinate 50 mg tablets,1000 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการประชุมทีม OSCC รพ.สต. อำเภอบ้านค่าย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอุปกรณ์เครื่องกำเนินไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Amoxycillin+Clavulanic injection 1.2 g/vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Sodium Chloride lrrigation ,1000 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Nacl 0.9% Sodium Chloride injection ,100 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Nortripyyline HCL 25 mg tablats,1000 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Lidocaine hydrochloride+epi 2% injection,50 Cartridge โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Metformin HCL 500 mg tablets,50+10 tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Triamcinolone lotion 0.1%,30 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Dilantin 100 mg capsule,100 capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมกล้องวงจรปิด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณย์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างเครื่องแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการควบคุมทรัพยากรคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลเป็นศูนย์กลาง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการฌรงพยาบาลคุณธรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากั้นกระจกติดตายพร้อมบานเลื่อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงแลพหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงแลพหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lmmuoglobulin 200 iu/1 ml injection,5 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lpratopium+Fenoterol solution 0.02 mg+0.05mg,4 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงแลพหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Metformin HCL 500 mg tablets,500 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Prapylthiouracil 50 mg tablets,500 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Simvastatin 20 mg tablets,1000 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Rabies lmmunoglobulin 200 iu/1 ml injection,vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Ceftazidime 1 gm injection,vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Dimenhydrinate 50 mg tablets,1000 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Atenolot 50 mg tablets,500 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Paracetamol 250 mg/5 ml syrup,60 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงแลพหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงแลพหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มิ.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอมเดือนมิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทันตกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทันตกรรม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทันตกรรม จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Glucose 50%/50 ml injection,vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Adenosine 6 mg/2 ml injection,1+6 ampl โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองพลาสติกมีซิป สีใส ขนาด 13*20 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Fluphenazine Decanoate 25 mg/1 ml injection,amp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Oral Eehydration Salt (ORS) pow 6.975 gm.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Calcium Polystyrene powder 5 gm,100 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทันตกรรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อNSS 0.9% irrigation,1000 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Enarapril 20 mg tablets,1000 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 0.9% Sodium Chloride injection,1000 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Calcium Carbonate 1500 mg tablets,500 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Glyceryl Guaiacolate 100 mg tablets,1000 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Domperidone suspension,30 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเถาวัลย์เปรียง แคปซูล,100 s' โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Salbutamol 2 mg tablets,1000 s' โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Dimenhydrinate 50 mg/1 ml injection,amp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Diazepam 5 mg tablets,1000 s' โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดกล้องวงจรปิด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจนทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงหูหิ้วสีขาว ขนาด 9+18 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Griseofuvin 500 mg tablets,250 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Clindamycin 600 mg/4 ml injection,vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Simethicone tablets 80 mg,500 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Hydralazine HCL tablets 25 mg,5(11 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Domperidone Maleate 10 mg tablets,500 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Nicardipine HCL 10 mg/10 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Medroxyprogesterone Acetate 150 mg/3 ml injection,vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมเครื่องสแกนหน้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม เดือน เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม เดือน พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Triamcinolone acetonide 0.02%,5 gm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Podophyllin Paint 25%,15 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Proctosedyl ointment,15 gm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 พ.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจทางห้องปฎิบัติการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้ากั้นเตียง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวอลเปเปอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมประตู จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเทอร์โมมิเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 เม.ย.2561)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์กระเป๋าผ้า พร้อมสกรีนอักษร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อผ้าและชุดปฎิบัติงานทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพเพื่อรับรองคุณภาพโรงพยาบาล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Acetyl cysteine power 200 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ NaCl 0.9% lrrigation,1000 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Oral Rehydration Salt,50 pack โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Nortriptyline 10 mg tabblets,1000 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงซิปใส 9+13 ซม.,กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Diethylcarbamazine Citrate 300 mg tablets,100 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Chlorpheniramine tablets 4 mg tabblets,1000 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อCeftazidim inj 1 gm,vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม เดือน มีนาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อD-5-S inf 1000 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อceftriaxone inj 1 gm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อBudesonide+Formoterol (160/4.5 mcg),120 dose โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลพริก,35 กรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำรางน้ำ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำประตูม้วน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย.2561)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารพร้อมเย็บเล่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย.2561)

 
Online:  2
Visits:  240,909
Today:  30
PageView/Month:  2,678