โรงพยาบาลบ้านค่าย

 

 

 

 

 

 

 


 


 
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
   โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
   อำนาจหน้าที่่ ม.7(2)
   สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
   กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
 
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
1 ข้อมูลพื้นฐานปัจจุบัน
   ผู้บริหารหน่วยงาน
   นโยบายของผู้บริหาร
   วิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยม MOPH
   ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

   ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือ
   ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
  อินโฟกราฟฟิก คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   จรรยาบรรณMOPH Code of Conduct
2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  
3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีของหน่วยงาน
5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา ในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการบริการ และ
หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
   แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
   ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
   ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้าน
 การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูล
 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
  แบบสรุปการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1)
8 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ(ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

 10. พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

11. ประกาศโรงพยาบาลบ้านค่าย เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

 ประกาศโรงพยาบาลบ้านค่าย

1 บันทึกขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของห่วยงาน

2 ระบบในการดำเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน แลพสรุปปัญหาการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

5 รายงานผลการติดตามการดำเนินเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์หน่วยงาน

6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site  หรือสื่อเผยแพร่ในช่องทางอื่น

    - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลบ้านค่าย 21 ม.ค.2563 (เภสัชกรรม)

    แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลบ้านค่าย 21 ม.ค.2563 (บริการทั่วไป)

    แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลบ้านค่าย 2 เม.ย.2562 (เภสัชกรรม)
    แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลบ้านค่าย 29 มี.ค.2562 (บริหาร)
    แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลบ้านค่าย 29 มี.ค.2562 (ห้องคลอด)
    แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลบ้านค่าย 26 มี.ค.2562 (สุภาพจิต)
    แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลบ้านค่าย 21 มี.ค.2562 (แผนไทย)
    แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลบ้านค่าย 20 มี.ค.2562 (เภสัชกรรม)
    แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลบ้านค่าย 19 มี.ค.2562 (เภสัชกรรม)
    แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลบ้านค่าย 19 มี.ค.2562 (บริหาร)
    แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลบ้านค่าย 19 มี.ค.2562 (บริหาร)
    แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลบ้านค่าย 18 มี.ค.2562 (ทันตกรรม)
    แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลบ้านค่าย 6 มี.ค.2562 (เภสัชกรรม)

    แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลบ้านค่าย 6 มี.ค.2562 (แผนไทย)

 
  เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ (12 พ.ย.63)

ช้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ (24 มิ.ย.63)

ช้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ (29 พ.ย.62)

ช้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ (15 พ.ค.62)

ช้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ (8 มี.ค.62)

ช้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ (4 ม.ค.62)

ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ (23 พ.ย.61)

ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ (11 ต.ค.61)

ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ (28 ก.ย.61)

ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ (27 ส.ค.61)

ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ (6 ก.ค.61)

ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ (4 เม.ย.61)

ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ (2 มี.ค.61)


 ขออนุญาตประกาศเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์

ประกาศนโยบานการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในโรงพยาบาล

ประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษามาตรฐานความปลอดภัยของผู้ป่วย

ประกาศนโยบายด้านระบบสารสนเทศ

ประกาศนโยบายความเสี่ยงและความปลอดภัยโรงพยาบาลบ้านค่าย ประจำปี 2566 - 2567

 

ประกาศเรื่อง นโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วย (Zero Event)

 

ประกาศโรงพยาบาลบ้านค่าย เรื่อง นโยบายและมาตรการการป้องกันการรับสินบน

ประกาศโรงพยาบาลบ้านค่าย เรื่อง นโยบายและมาตรการการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

 

ประกาศทำลายเอกสารเวชระเบียน โรงพยาบาลบ้านค่าย

แผนปฏิบัติการป้องการและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๖

แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมและจิตอาสา เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลบ้านค่าย 

คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและผู้ใช้งานระบบตรวจสอบภายใน 5 สิติ โรงพยาบาลบ้านค่าย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคระกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน โรงพยาบาลบ้านค่าย ประจำปี ๒๕๖๕

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลบ้านค่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลบ้านค่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

การจำหน่ายฟิล์มเอกซเรย์ผู้ป่วย

หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม "บ้านค่ายสตรอง"

จิตพอเพียงต้านทุจริต ปีงบประมาณ 2564
ขออนุญาตประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รพ.บ้านค่าย (บริหาร)

ขอความอนุเคราะห์แพร่ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 17 รายการ 30 พ.ค.62 (บริหาร)

ขอความอนุเคราะห์แพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 25 เม.ย.62 (ศูนย์ข้อมูล)

ขอความอนุเคราะห์รวบรวมเอกสารและภาพถ่ายกิจกรรมเนื่องในงานรพระาชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ 11 เม.ษ.2562 (ศุนย์ข้อมูล)

รายละเอียด Flow chart การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 29 มี.ค.62 (ห้องคลอด)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ Rugulator Nitrous 2 หน้าปัด 29 มี.ค.62 (บริหาร)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถเข็นของ 3 ชั้น 29 มี.ค.62 (บริหาร)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถเข็นทำแผล 29 มี.ค.62 (บริหาร)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอลแบบล้อเลื่อน 29 มี.ค.62 (บริหาร)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพชนิดเคลื่อนย้าย 29 มี.ค.62 (บริหาร)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องกระตุกหัวใจ 29 มี.ค.62 (บริหาร)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด 29 มี.ค.62 (บริหาร)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 29 มี.ค.62 (บริหาร)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ Flowmeter pipe line ชนิดหัวคู่ 29 มี.ค.62 (บริหาร)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเก้าอี้สนาม 29 มี.ค.62 (บริหาร)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องดูดเสมหะ 29 มี.ค.62 (บริหาร)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถเข็นอุปกรณ์ฉุกเฉิน 29 มี.ค.62 (บริหาร)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องพ่นยา 29 มี.ค.62 (บริหาร)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชุดตรวจหูตา Otoscope 29 มี.ค.62 (บริหาร)

รายละเอียดคุณลักษณะโคมไฟ 29 มี.ค.62 (บริหาร)

รายละเอียดคุณลักษณะ รถเข็นเครื่องมือแพทย์ 2 ชั้น 29 มี.ค.62 (บริหาร)

การรับเงิน ของงานการเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านค่าย จังหวัดระยอง 29 มี.ค.62 (บริหาร)

การรับเงิน ของงานการเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านค่าย จังหวัดระยอง 29 มี.ค.62 (บริหาร)

นโยบายการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลบ้านค่าย 26 มี.ค.62 (สุขภาพจิต)

ประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถพร้อมอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับรถพยาบาล 1 คัน 20 มี.ค.2562 (บริหาร)

แนวปฏิบัติในการจัดทำพัฒนาปรับปรุงข้าราชการพลเรือนสามัญ 18 มี.ค.2562 (บริหาร)

ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 18 มี.ค.2562 (บริหาร)

ขอส่งรายงานการสำรวจเวชภัณฑ์ยา,เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ รพ.บค. ปีงบ 2562 ครั้งที่ 1 15 มี.ค.2562 (ทันตกรรม)

รายละเอียดตุณลักษณะรถหร้อมอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน 11 มี.ค.2562 (บริหาร)

นโยบายและมาตรการป้องกันการรับสินบน 4 มี.ค. 2562 (บริหาร)

ระกาศนโยบายและมาตรการการป้องกันการรับสินบน 4 มี.ค.2562 (บริหาร)

รายงานขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (18 ม.ค.2562 บริหาร)

ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 9 ส.ค.2562 รพ.บ้านค่าย (บริหาร)

                                            

 


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 9 ส.ค.2562 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 7 ส.ค.2562 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 5 ส.ค.2562 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 31 ก.ค.2562 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 30 ก.ค.2562 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 30 ก.ค.2562 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 19 ก.ค.2562 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 12 ก.ค.2562 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 9 ก.ค.2562 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 2 ก.ค.2562 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม) 
 
Online:  3
Visits:  1,017,601
Today:  33
PageView/Month:  18,312