โรงพยาบาลบ้านค่าย

 

 

 

 

 

 


 


 
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
   โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
   อำนาจหน้าที่่ ม.7(2)
   สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
   กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
 
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
1 ข้อมูลพื้นฐานปัจจุบัน
   ผู้บริหารหน่วยงาน
   นโยบายของผู้บริหาร
   วิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยม MOPH
   ยุทธศาสตร์
   ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือ
   ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
   MOPH Code of Conduct
2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  
3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีของหน่วยงาน
5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา ในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการบริการ และหลักเกณฑ์ขั้นตอน
การแก้ไขปัญหากรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
   แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
   ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้าน
 การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูล
 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
  แบบสรุปการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1)
8 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ(ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 
 ประกาศโรงพยาบาลบ้านค่าย
1 บันทึกขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของห่วยงาน
2 ระบบในการดำเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน แลพสรุปปัญหาการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site  หรือสื่อเผยแพร่ในช่องทางอื่น
    แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลบ้านค่าย 19 มี.ค.2562 (บริหาร)
    แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลบ้านค่าย 19 มี.ค.2562 (บริหาร)
    แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลบ้านค่าย 18 มี.ค.2562 (ทันตกรรม)
    แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลบ้านค่าย 6 มี.ค.2562 (เภสัชกรรม)
    แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลบ้านค่าย 6 มี.ค.2562 (แผนไทย)
 
  เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ช้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ (8 มี.ค.62)

ช้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ (4 ม.ค.62)

ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ (23 พ.ย.61)

ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ (11 ต.ค.61)

ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ (28 ก.ย.61)

ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ (27 ส.ค.61)

ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ (6 ก.ค.61)

ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ (4 เม.ย.61)

ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ (2 มี.ค.61)

ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ (30 พ.ย.60)

ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ (8 พ.ย.60)


 ขออนุญาตประกาศเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์


ประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถพร้อมอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับรถพยาบาล 1 คัน 20 มี.ค.2562 (บริหาร)

แนวปฏิบัติในการจัดทำพัฒนาปรับปรุงข้าราชการพลเรือนสามัญ 18 มี.ค.2562 (บริหาร)

ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 18 มี.ค.2562 (บริหาร)

ขอส่งรายงานการสำรวจเวชภัณฑ์ยา,เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ รพ.บค. ปีงบ 2562 ครั้งที่ 1 15 มี.ค.2562 (ทันตกรรม)

รายละเอียดตุณลักษณะรถหร้อมอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน 11 มี.ค.2562 (บริหาร)

นโยบายและมาตรการป้องกันการรับสินบน 4 มี.ค. 2562 (บริหาร)

ระกาศนโยบายและมาตรการการป้องกันการรับสินบน 4 มี.ค.2562 (บริหาร)

รายงานขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (18 ม.ค.2562 บริหาร)

ขออนุญาต ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 10 ก.ย.2561 (ฝ่ายเภสัชกรรม)

เปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รพ.บ้านค่าย (บริหาร)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (บริหาร)ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 20 มี.ค.2562 รพ.บ้านค่าย (บริหาร)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 19 มี.ค.2562 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 19 มี.ค.2562 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 12 มี.ค.2562 รพ.บ้านค่าย (วัสดุการแพทย์)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 12 มี.ค.2562 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 11 มี.ค.2562 รพ.บ้านค่าย (บริหาร)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 11 มี.ค.2562 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 11 มี.ค.2562 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 6 มี.ค.2562 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 4 มี.ค.2562 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 28 ก.พ.2562 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 28 ก.พ.2562 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 26 ก.พ.2562 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 21 ก.พ.2562 รพ.บ้านค่าย (บริหาร)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 18 ก.พ.2562 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 18 ก.พ.2562 รพ.บ้านค่าย (วัสดุการแพทย์)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 8 ก.พ.2562 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 7 ก.พ.2562 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 4 ก.พ.2562 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 31 ม.ค.2562 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 29 ม.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 24 ม.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 22 ม.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)

ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 16 ม.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 10 ม.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)

ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 8 ม.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (วัสดุการแพทย์)

ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 27 ธ.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)

ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 21 ธ.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (วัสดุการแพทย์)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 19 ธ.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)

ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 17 ธ.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 11 ธ.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)

ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 30 พ.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)

ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 28 พ.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 27 พ.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (บริหาร)

ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 23 พ.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (วัสดุการแพทย์)

ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 15 พ.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)

ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 13 พ.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (วัสดุการแพทย์)

ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 9 พ.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (วัสดุการแพทย์)

ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 9 พ.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)

ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 31 ต.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 30 ต.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 24 ต.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)

ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 24 ต.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 22 ต.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (วัสดุการแพทย์)

ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 22 ต.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)

ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 18 ต.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)

ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 17 ต.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (บริหาร)

ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 16 ต.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)

ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 24 ก.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 24 ก.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)

ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 21 ก.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (วัสดุการแพทย์)

ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 20 ก.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)

ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 20 ก.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (วัสดุการแพทย์)

ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 17 ก.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 13 ก.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)

ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 10 ก.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (วัสดุการแพทย์)

ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 10 ก.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (วัสดุการแพทย์)

ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 7 ก.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 3 ก.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)

ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 28 ส.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)

ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 27 ส.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (วัสดุการแพทย์)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 24 ส.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)

ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 22 ส.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)

ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 21 ส.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)

ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 21 ส.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 15 ส.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)

ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 14 ส.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (วัสดุการแพทย์)

ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 10 ส.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 10 ส.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)

 
 

ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล 7 ส.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม) 


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 25 ก.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (พัสดุการแพทย์) ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 25 ก.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม) 


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 24 ก.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม) 


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 23 ก.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม) 


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 20 ก.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (พัสดุการแพทย์) 


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 20 ก.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (วัสดุการแพทย์)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 17 ก.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 17 ก.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม) 

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 16 ก.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (บริหาร)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 13 ก.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 12 ก.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (พัสดุการแพทย์)

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 02 ก.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 29 มิ.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 29 มิ.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 27 มิ.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 25 มิ.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 22 มิ.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 20 มิ.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (วัสดุการแพทย์)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 20 มิ.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 13 มิ.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 6 มิ.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 5 มิ.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 1 มิ.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (วัสดุการแพทย์)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 31 พ.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 28 พ.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 25 พ.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 22 พ.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (ทัยตกรรม)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 22 พ.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 17 พ.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 15 พ.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 15 พ.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (พัสดุ)

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 11 พ.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 7 พ.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (พัสดุ)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 7 พ.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 4 พ.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 2 พ.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 2 พ.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 1 พ.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (พัสดุ)

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 27 เม.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (บริหาร)

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 27 เม.ย.2561 รพ.บ้านค่าย เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รถพยาบาลต้านจุลชีพ (บริหาร)

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 27 เม.ย.2561 รพ.บ้านค่าย เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รถขนขยะติดเชื้อโรงพยาบาล (บริหาร)

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 25 เม.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 19 เม.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (วัสดุการแพทย์)

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 19 เม.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 17 เม.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 17 เม.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม) 

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 10 เม.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม) 

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 10 เม.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม) 

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 5 เม.ย.ม.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)

 
ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 29 มี.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 28 มี.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (พัสดุ)

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 21 มี.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 20 มี.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 19 มี.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 15 มี.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (บริหาร)

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 13 มี.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (พีสดุ)

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 13 มี.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 12 มี.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 7 มี.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)

ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล 6 มี.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (พัสดุ)

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 5 มี.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 27 ก.พ.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 26 ก.พ.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 22 ก.พ.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 15 ก.พ.2561 รพ.บ้านค่าย (ศูนย์ข้อมูล)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 14 ก.พ.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 13 ก.พ.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 13 ก.พ.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 26 ม.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (บริหาร)

เผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการรถพยาบาลต้านจุลชีพพร้อมอุปกรณ์)

เผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการจักซื้อรถขนขยะติดเชื้อโรงพยาบาลบ้านค่าย)

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 26 ม.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 24 ม.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (แผนกเภสัช)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 22 ม.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (แผนกเภสัช)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 22 ม.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (แผนกทันตกรรม)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 16 ม.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (แผนทันตกรรม)

 

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 16 ม.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (แผนกเภสัช)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 12 ม.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (แผนกเภสัช)

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 8 ม.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (แผนกเภสัช)


  ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล ม.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (แผนกเภสัช)


  ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล พ.ศ.2560 รพ.บ้านค่าย (แผนกเภสัช)


  ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล พ.ศ.2560 รพ.บ้านค่าย


 

 
Online:  2
Visits:  214,213
Today:  22
PageView/Month:  2,411