โรงพยาบาลบ้านค่าย

 
49tjf49edf:tContent:ContentUID
edf40wrjww2tContent:Content_Data

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประมูล

 ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ๕๐๐ kw พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ เครื่อง ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

 ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ๕๐๐ kw พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบคาเสื่อม ระดับเขต วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

 ประกาศ ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 500 kw พร้อมอุปกรณ์ประกอบ) ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

 ประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัฑณ์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศ ประกาศเผยแพร่สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมแปรผลอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

 ประกาศ ประกาศเผยแพร่สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้ปลอดเชื้อแบบคลาสทู จำนวน ๑ ตู้ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

 ประกาศ ประกาศเผยแพร่สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่อง Micro bilirubin จำนวน ๑ เครื่อง ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

 ประกาศ ประกาศเผยแพร่สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงออร์โธปิติกซ์ แบบ ๓ ไก สเตนเลส พร้อมอุปกรณ์ทำด้วยสแตนเลส จำนวน ๒ เตียง ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

 ประกาศ ประกาศเผยแพร่สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ รายการโคมไฟผ่าตัดแบบ LED ขนาดความสว่างไม่น้อยกว่า ๑๔๐,๐๐๐ ลักซ์ ชนิดเคลื่อนที่ได้ (mobile) จำนวน ๑ โคม ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

 ประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 กรกฎาคม 2566

 ประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดแบบ LED ขนาดความสว่างไม่น้อยกว่า ๑๔๐,๐๐๐ ลักซ์ ชนิดเคลื่อนที่ได้ (mobile) จำนวน ๑ โคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

 ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบคาเสื่อม ระดับจังหวัด ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖

 ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบค่าเสื่อม ระดับหน่วยบริการ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

 ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบค่าเสื่อม ระดับเขต ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครุภัณฑ์การแพทย์ งบค่าเสื่อม ระดับหน่วยบริการ) ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๖

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครุภัณฑ์การแพทย์ งบค่าเสื่อม ระดับจังหวัด) ๓ มี.ค. ๒๕๖๖

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครุภัณฑ์การแพทย์ งบค่าเสื่อม ระดับเขต) ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ งบค่าเสื่อม ระดับเขต) ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อแผ่นแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล จำนวน ๑ ชุด ประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

 ประกาศประกวดราคาซื้อแผ่นแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล จำนวน ๑ ชุด ประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช่จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างรายการแผ่นแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครุภัณฑ์การแพทย์รายการแผ่นแปลงสัญญาณภาพเอกซ้รย์เป็นดิจิตอล งบเงินบำรุง) ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕  

 ยกเลิกประกาศประกวดราคาสั่งซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการรถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศ เผยแพร้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๖

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๕ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ (กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง ๒)

 ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช่จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๕ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (งบค่าเสื่อม ๒๐%)

 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๕ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง ๒)

 ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช่จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (งบค่าเสื่อม ๗๐%) 

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง ๒)

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เมษายน ๒๕๖๕

 ประกาศ สัญญาเช่าและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (DR) พร้อมระบบจัดเก็บรับส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) และอุปกรณ์ประกอบ

 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง ๒)

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน ๕ รายการ

ตารางแสดงราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จนวน ๕ รายการ ด้วยงบประมาณรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบค่าเสื่อม ๒๐%)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบค่าเสื่อม ๗๐%)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล จำนวน 1 เครื่อง

สัญญาซื้อ-ขายเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล จำนวน 1 เครื่อง

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 ชนิดมีระบบกรองอากาศ (สำหรับห้องผู้ป่วยพิเศษชนิดมีห้องน้ำ) จำนวน 3 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชระการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรประบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องเอกซ์เรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์

ยกเลิกประการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุุก่อสร้าง  จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมรายงานศูนย์พึ่งได้ จำนวน  ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2919 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านค่าย ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซ์เรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำหลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์  ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลางพิจารณากำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับการซื้อ จัดซื้อเครื่องเอกซ์เรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

ประกวดราคาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกเป็นอาคาร 3 ชั้น

ประกวดจัเซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถพยาบาล(รถตู้ )ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 250 ซ๊ซี

3.ผังหลัก

2.รายละเอียดการคำนวนราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ

1.แบบรูปรายการละเอียด

ตารางราคากลาง

ร่างประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คศล.3ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2.919 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านค่าย ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน  ๒  รายการ

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบ ประมาณ พ.ศ.2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบ ประมาณ พ.ศ.2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบ ประมาณ พ.ศ.2564

ประกวดราคา ซ์้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่องด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidbidng)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

 โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (08/01/2564)

 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้ชระการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องตวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงึความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกวดราคา จัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีกสนอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 การดำเนินการประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องตรวยอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 ตัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง

 ประกาศ เรื่อง แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-didding)

 การดำเนินการประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็อกทรอนิกส์ (E-Bidding)

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 CC หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 11กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 ประกวดราคาซื้อจัดซืิ้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องช่วยกระบวนการปั้้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยจำนวน  เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเตียงผ่าตัดขนาดใหญ่ระบบ Manual ๗ำนวน 1 เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบธรรมดา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกวดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยจำนวน1เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

 ประกวดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-didding)

 เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (26-11-2562)

 เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (26-11-2562)

  เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (11-12-2561)

 ประกวดราคาจัดซื้อ รถขยะติดเชื้อ (29-06-2561)

 ประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28-06-2561)

 เอกสารเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (27-04-2561)

 เอกสารเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561(27-04-2561)

 เอกสารเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (15-03-2561)

 เอกสารการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2561 การซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ตามประกาศจังหวัดระยอง (22-12-2560)

 ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22-12-2560)

 ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07-12-2560)

 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07-12-2560)
 

 
Online:  2
Visits:  1,017,607
Today:  39
PageView/Month:  18,318