โรงพยาบาลบ้านค่าย

 
Product Categories

 

 

New Products Arrival
ชนะเลิศการประกวดผลงานวิชาการ ระดับจังหวัด ในปี 2554
ผลงานเด่น
โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการโดยชุมชนมีส่วนร่วม 1 หาแนวร่วม 7 อบต.  1  เทศบาล 2 หางบประมาณ 200,000 บาท (กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล , สปสช.) 3 ประชุม / วางแผน 4 ประเมินทางกายภาพบำบัด 5 อบรมเชิงปฏิบัติการ 6 จัดบริการ โรคที่ รพ.บ้านค่าย มุ่งเน้น กลุ่มโรคเฉียบพลัน        กลุ่มโรคเรื้อรัง กลุ่มโรคติดเชื้อ กลุ่มสุขภาพมารดาและทารก กลุ่มสุขภาพจิต Acute MI Stroke Head Injury   DM Asthma CA HT Sepsis HIV TB &nbs ...
Price 0 บาท  
knowledge
KM
v> การจัดการความรู้กับองค์กรแห่งการเรียนรู้ เครื่องมือในการจัดการความรู้ เครื่องมือ (Tools)1. ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice : CoP)2. การศึกษาดูงาน (Study tour)3. การทบทวนหลังปฏิบัติการหรือการถอดบทเรียน (After action review : AAR)4. การเรียนรู้ร่วมกันหลังงานสำเร็จ (Retrospect)5. เรื่องเล่าเร้าพลัง (Springboard Storytelling)6. การค้นหาสิ่งดีรอบตัว หรือสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiring)7. เวทีเสวนา หรือสุนทรียสนทนา (Dialogue)8. เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist)9 ...
Price 0 บาท  
department
dep
v> ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ฝ่าย/แผนก เบอร์โทรศัพท์ 1 คุณสมเจตน์   วัฒนา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 038641005-6 ต่อ 115 2 ทญ.พรทิพย์  วนัสรุจน์ ฝ่ายทันตสาธารณสุข 038641005-6 ต่อ 203 3 คุณอนุโรจน์  วิสุทธิ์เจริญพร ฝ่ายเภสัชกรรม 038641005-6 ต่อ 108 4 คุณอเนก       ทวนดิลก รังสีวิทยา 038641005-6 ต่อ 207 5 คุณพจนา    ...
Price 0 บาท  
project
pro
v>สรุปผลการดำเนินงานตำบลนมแม่  เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว วันที่ 1 เมษายน 2554  เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย   จากเป้าหมายสู่ความสำเร็จ 1.    ชุมชนมีแผนชุมชนนมแม่ 2.    ชุมชนมีข้อมูลและการเฝ้าระวังให้ลูกกินนม (code) 3.    ชุมชนประกาศกติกาสังคม “เลี้ยงลูกด้วยนมแม่” 4.    อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มเป็น 60% 5.    กรรมการดำเนินงานตำบลนมแม่ 6.   ...
Price 0 บาท  
stat
stat
v>
 
Online:  4
Visits:  1,017,611
Today:  43
PageView/Month:  18,322