โรงพยาบาลบ้านค่าย

 
Product Categories

 

 

New Products Arrival
ชนะเลิศการประกวดผลงานวิชาการ ระดับจังหวัด ในปี 2554
ชนะเลิศการประกวดผลงานวิชาการ ระดับจังหวัด ในปี 2554

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการโดยชุมชนมีส่วนร่วม

1 หาแนวร่วม 7 อบต.  1  เทศบาล

2 หางบประมาณ 200,000 บาท (กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล , สปสช.)

3 ประชุม / วางแผน

4 ประเมินทางกายภาพบำบัด

5 อบรมเชิงปฏิบัติการ

6 จัดบริการ

โรคที่ รพ.บ้านค่าย มุ่งเน้น

กลุ่มโรคเฉียบพลัน        กลุ่มโรคเรื้อรัง กลุ่มโรคติดเชื้อ กลุ่มสุขภาพมารดาและทารก กลุ่มสุขภาพจิต

Acute MI

Stroke

Head Injury

 

DM

Asthma

CA

HT

Sepsis

HIV

TB

 

Birth Asphyxia

PPH

 

 

Suicide

 

 

 

สถานการ์ณโรคหลอดเลือดสมอง

   * ผู้ป่วยอาการทรุดใน ER

   * อุบัติการ์ณผู้ป่วยเสียชีวิต

   * ภาวะทุพพลภาพ

   * การคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง ปี 53 พบความเสี่ยงสูง - สูงมาก เพิ่มขึ้น

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

  1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง

  2 การใช้ยาที่เป็นปัจจัยของหลอดเลือดสมอง

  3 โภชนบำบัด

  4 วิธีการดูแลแผลกดทับ

  5 ฝึกทักษะทางกายภาพบำบัด


knowledge
knowledge
v>
การจัดการความรู้กับองค์กรแห่งการเรียนรู้

เครื่องมือในการจัดการความรู้(Root) 2008730-13-68025.jpg

เครื่องมือ (Tools)
1. ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice : CoP)
2. การศึกษาดูงาน (Study tour)
3. การทบทวนหลังปฏิบัติการหรือการถอดบทเรียน (After action review : AAR)
4. การเรียนรู้ร่วมกันหลังงานสำเร็จ (Retrospect)
5. เรื่องเล่าเร้าพลัง (Springboard Storytelling)
6. การค้นหาสิ่งดีรอบตัว หรือสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiring)
7. เวทีเสวนา หรือสุนทรียสนทนา (Dialogue)
8. เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist)
9. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning)
10. มาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking)
11. การสอนงาน (Coaching)
12. การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)
13. ฟอรัม ถาม – ตอบ (Forum)
14. บทเรียนจากความผิดพลาด (Lesson Learning)
15. เวทีกลุ่มเฉพาะ (Focus Group)
โดย Dr. Phichet Banyati #
department
department
v>

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ฝ่าย/แผนก

เบอร์โทรศัพท์

1

คุณสมเจตน์   วัฒนา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

038641005-6 ต่อ 115

2

ทญ.พรทิพย์  วนัสรุจน์

ฝ่ายทันตสาธารณสุข

038641005-6 ต่อ 203

3

คุณอนุโรจน์  วิสุทธิ์เจริญพร

ฝ่ายเภสัชกรรม

038641005-6 ต่อ 108

4

คุณอเนก       ทวนดิลก

รังสีวิทยา

038641005-6 ต่อ 207

5

คุณพจนา     รุ่งรัตน์

กลุ่มการพยาบาล

038641005-6 ต่อ 206

6

คุณวิมล        สบู่ม่วง

หอผู้ป่วยใน

038641005-6 ต่อ 120

7

คุณปาลิดา   บูรณะพันธุ์

ห้องคลอด

038641005-6 ต่อ 208

8

คุณพนิดา    สุจิพงษ์ชัย

แพทย์แผนไทย

038641005-6 ต่อ 188

9

คุณนัทธมน  วัฒนา

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

038641005-6 ต่อ 222

10

คุณนงนุช    เวทวงษ์

งาน HA

038641005-6 ต่อ 211

11

คุณวรรณา  วงษ์สวัสดิ์

ซักฟอก & จ่ายกลาง

038641005-6 ต่อ 206

12

คุณวิเชียร      ขันติกุล

ฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค

038641005-6 ต่อ 114

13

คุณวรรณา     ยมหา

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

038641005-6 ต่อ 142

14

คุณยุพา         แดงภักดี

ฝ่ายสุขภาพจิตและยาเสพติด

038641005-6 ต่อ 113

15

คุณสรัย        วงษ์แก้ว

ห้องชันสูตร

038641005-6 ต่อ 105

16

คุณอัมพร     แสงภู่

หอผู้ป่วยนอก

038641005-6 ต่อ 140

17

คุณสมจินตนา  วิทยาลัย

ห้องผ่าตัด

038641005-6 ต่อ 213

18

คุณอมรรัตน์   แซ่ตั้ง

ศูนย์ประกันสุขภาพ

038641005-6 ต่อ 228

19

คุณวรรยา  อมรพรรณพงษ์

งาน 5 ส.

038641005-6 ต่อ 187

20

คุณรุ่งนภา   วิสุทธิ์เจริญพร

เวชระเบียน/ศูนย์ข้อมูล

038641005-6 ต่อ 118

21

คุณกานดา   แก้วประดับ

งานชุมชน

038641005-6 ต่อ 218

22

คุณสุนีย์      เจริญสุข

PCU

038641005-6 ต่อ 211

23

คุณกาญจนา   ปอคูสุวรรณ

งานเอดส์

038641005-6 ต่อ 113

project
project
v>

สรุปผลการดำเนินงานตำบลนมแม่  เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว

วันที่ 1 เมษายน 2554  เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

 

จากเป้าหมายสู่ความสำเร็จ

1.    ชุมชนมีแผนชุมชนนมแม่

2.    ชุมชนมีข้อมูลและการเฝ้าระวังให้ลูกกินนม (code)

3.    ชุมชนประกาศกติกาสังคม “เลี้ยงลูกด้วยนมแม่”

4.    อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มเป็น 60%

5.    กรรมการดำเนินงานตำบลนมแม่

6.    กองทุน

 

ผลการดำเนินงาน

ข้อ 1 มี แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ตำบลนมแม่    แผนงาน/โครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวตำบลบ้านค่าย  บรรจุในแผนพัฒนาตำบล(แผน3ปี)

 

ข้อ 2 มีข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ หลังคลอดในพื้นที่  จำนวนทั้งหมด 38 ราย แยกเป็น 2 ประเภทดังนี้

-                   จำนวน 27 ราย  เป็นหญิงหลังคลอดที่เข้าร่วมโครงการที่เข้าร่วมโครงการ 11 ราย เป็นหญิงตั้งครรภ์เตรียมเยี่ยมแนะนำเชิญเข้าร่วมโครงการ 15 ราย อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวร้อยละ 81.81 (ให้นมผสม 2 ราย)

-                   จำนวน 12 รายที่ไม่เข้าร่วมโครงการ(เป็นหญิงหลังคลอดก่อนเริ่มโครงการ/ประชากรเคลื่อนย้าย) หญิงหลังคลอด จำนวน 10 ราย  เป็นหญิงตั้งครรภ์ 1 ราย อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวร้อยละ 70 (ให้นมผสม 3 ราย)

*** อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในภาพรวม ร้อยละ 76.19

 

ข้อที่ 3 จากมติที่ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน และ ระดับตำบลเมื่อ 14 มีนาคม 2554

ได้มาตรการทางสังคม จำนวน 6 ข้อ ดังนี้

1. ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  อย่างเดียวอย่าง น้อย  6 เดือน

2 ส่งเสริมให้มารดาตั้งครรภ์เมื่ออายุ 20 ปีขึ้นไป

3  ชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ส่งข้อมูล การตั้งครรภ์และการคลอด

4 ชุมชนมีการประกาศเกียรติคุณ  ยกย่อง และ จัดสวัสดิการ แก่มารดาที่เลี้ยงลูก

   ด้วยนมแม่

5  หญิงตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ทันทีที่ทราบว่าตั้งครรภ์และไม่เกิน 12  สัปดาห์

6  ชุมชนส่งเสริมให้มารดาหลังคลอดมีการบีบเก็บน้ำนมไว้ให้ลูก เมื่อออกทำงาน

    นอกบ้าน

**ซึ่งจัดทำป้ายประกาศ และเชิญนายก อาคม  เจริญศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ประกาศใช้ต่อไป

 

ข้อที่ 4

- กลุ่มเข้าร่วมโครงการ  อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวร้อยละ 81.81 (ให้นมผสม 2 ราย)

- กลุ่มที่ไม่เข้าร่วมโครงการอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวร้อยละ 70 (ให้นมผสม 3 ราย)

*** อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในภาพรวม ร้อยละ 76.19

 

ข้อที่ 5 .......................................................................................................................

 

 

***สิ่งที่ต้องดำเนินงานต่อไป***

1. บริหาร จัดการกองทุนตำบลนมแม่ฯ

2. ประกาศใช้กติกาทางสังคม  ตำบลนมแม่

3. ประกาศเกียรติคุณ ปราชญ์นมแม่/แม่และครอบครัวต้นแบบ

4. ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้  พัฒนามุมพัฒนาการเด็ก (ขาดเบาะรอง นั่ง/นอน) มุมนมแม่ใน

   สถานประกอบการ

5.             สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ จัดสวัสดิการช่วยเหลือ แก่ หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดที่ไม่มีอาชีพหรือรายได้น้อย

6.             สร้างยุวทูตนมแม่ สร้างเสริมหลักสูตรนมแม่ในโรงเรียน (ช่วงเปิดภาคเรียน พ.ค. 2554 )

 7.  จัดบ้านเตรียมรับเสด็จ เพิ่ม 2 หลังคาเรือน

stat
stat
v>

                    ข้อมูลสถานะสุขภาพ 
   การดำเนินงานด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลบ้านค่าย ในปีงบประมาณ 2555ได้ดำเนินงาน
 ด้านการรักษาพยาบาล  การส่งเสริมสุขภาพ  การควบคุมและป้องกันโรค  การฟื้นฟูสภาพ และ
การเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขของประชาชน  โดยสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุข
ดังสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ 


                ตาราง : สถิติชีพ ของโรงพยาบาลบ้านค่ายเปรียบเทียบตามปีงบประมาณ 

รายการ

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

การเสียชีวิตในโรงพยาบาลทุกประเภท

48

62

48

การเสียชีวิตที่ห้องอุบัติเหตุ

27

17

10

การเสียชีวิตของมารดาจากการคลอด

0

0

0

จำนวนทารกตายคลอด

4

0

0

จำนวนทารกแรกเกิดเสียชีวิตใน 7 วัน

2

0

0

อัตราตายปริกำเนิด ต่อ 1000

8.56

0

0

จำนวนทารกเกิดทั้งหมด/คลอดปกติ

630/575

498/466

461/404

             ที่มา : 1.รายงานการคลอด  2. ข้อมูลผู้ป่วยและรายงานการตาย ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

 

                 ตาราง : สถิติแนวโน้มผู้ป่วย  

รายการ

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด

4,319

4,316

4,329

จำนวนผู้ป่วยใน(รับใหม่)เฉลี่ยต่อวัน

12

12

12

จำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน

35

35

35

จำนวนวันนอนโรงพยาบาลรวมทั้งปี

12,868

12,524

12,700

จำนวนวันนอน รพ.เฉลี่ยต่อราย

2.98

2.90

2.93

อัตราการครองเตียง

117.52

114.37

115.98


                
 
Online:  2
Visits:  253,923
Today:  114
PageView/Month:  5,222